Evaluare de Politici și Programe

ACZ Consulting deține o vastă experiență în domeniul evaluării de politici și programe, acesta reprezentând unul dintre cele mai importante domenii curente de activitate, în care compania a acumulat experiență începând cu anul 2013.
Printre evaluările efectuate se numără evaluarea ex-ante a programelor operaționale, evaluarea intermediară, evaluarea ex-post, dar și evaluări ale aplicării unor principii la nivel de program, precum egalitatea de gen și non-discriminarea.
Serviciile noastre de evaluare se bazează atât pe metode cantitative, cât și calitative, validate de experiențele anterioare, dar, în același timp, adaptate și îmbunătățite în funcție de specificul fiecărui contract. Nu în ultimul rând, pe parcursul evaluărilor efectuate, ACZ Consulting a fost promotorul utilizării unor metode noi de evaluare, aplicate pentru prima dată în România, precum evaluarea contrafactuală sau metoda Cross-Regional Sequential Difference in Difference (metodă pentru evaluarea intervențiilor aferente obiectivelor tematice ale UE, care utilizează date regionale agregate la nivel național).
Realizările noastre cheie în acest domeniu, sunt reprezentate de:


• Evaluarea ex-ante a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
• Prima evaluare contrafactuală a unei intervenții co-finanțate din fonduri structurale, din România (POR 2007-2013 – evaluarea de impact a DMI 4.3 – ajutor acordat microîntreprinderilor);
• Evaluarea Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020;
• Evaluarea implementării Programului de cooperare transfrontalieră Interreg-IPA România – Serbia;
• Evaluarea ex-post a PNDR 2007-2013.

Elaborare de Politici Publice

În procesul de elaborare de politici publice, ACZ Consulting acordă o atenție sporită înțelegerii și respectării cadrului legal de elaborare a politicilor publice precum și a domeniului în care politica publică se realizează, precum și fundamentării politicii prin intermediul cercetării cantitative și calitative și implicării factorilor de decizie și a altor actori relevanți.
Una dintre realizările cheie ale ACZ Consulting vizează elaborarea unei propuneri de politică publică privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local, în vederea creșterii predictibilității carierei polițiștilor locali prin dezvoltarea cadrului de reglementare specific și prin creșterea nivelului de competențe, pentru ca polițiștii locali să își poată menține stabilitatea carierei și să își asigure promovarea pe bază de performanțe.

Elaborare de Studii și Strategii

De mai bine de 10 ani, prin elaborarea diferitelor studii și strategii de specialitate, ACZ Consulting a contribuit la planificarea strategică pe mai multe nivele de guvernanță. Echipa de consultanți interni și externi acoperă a gamă variată a domeniilor relevante de expertiză, oferind perspective inedite privind fenomenele sociale, economice și instituționale. Astfel, ACZ Consulting a elaborat studii și strategii în toate domeniile importante ale politicilor de dezvoltare, precum:
• Specializare inteligentă;
• Simplificare și sisteme de calitate în administrația publică;
• Promovarea și dezvoltarea turismului;
• Economie locală și regională;
• Agricultură și mediul rural;
• Demografie și aspecte sociale;
• Minorități și comunități marginalizate.

Ajutor de Stat

Personalul nostru a dezvoltat, atât prin prisma pozițiilor ocupate anterior în administrația publică centrală, cât și în calitate de consultanți ce furnizează servicii de asistență tehnică, o cunoaștere aprofundată a legislației și jurisprudenței UE, precum și a sistemelor instituționale și legislative naționale în domeniul Ajutorului de Stat. Totodată, am avut oportunitatea de a forma o rețea stabilită de experți interni și externi cu experiență în ajutorul de stat în domenii specifice (agricultură, transport, instrumente financiare etc.).
Între altele, expertiza noastră a acoperit următorul set de activități:
• evaluarea relevanței ajutorului de stat pentru finanțări din surse publice;
• analiza procedurilor de notificare ale Comisiei Europene cu privire la măsurile care reprezintă AjS;
• stabilirea schemelor de AjS și a ajutoarelor individuale finanțate prin de minimis, GBER și SIEG;
• evaluarea proiectelor din punct de vedere al incidenței AjS;
• elaborarea unor ghiduri și manuale în domeniul ajutorului de stat pentru administrația publică care gestionează programe de finanțare;
• monitorizarea și controlul intervențiilor relevante din punct de vedere al ajutorului de stat.

Asistență Tehnică pentru Dezvoltare Organizațională în Administrația Publică

ACZ Consulting deține o vastă experiență în dezvoltarea organizațională în administrația publică din România, prestând în ultimii ani servicii specializate de consolidare a diferitelor componente administrative/instituționale, precum:
• asistență tehnică specializată pentru Autoritatea de Certificare și Plată din România care vizează îmbunătățirea managementului resurselor umane (din perspectiva calității formării angajaților și a dezvoltării competențelor și performanțelor manageriale), îmbunătățirea funcționării interne (dezvoltarea de instrumente de lucru inovatoare și performante, întărirea coeziunii interne) și îmbunătățirea gestiunii mediului extern;
• consultanță în implementare BSC în cadrul primăriei municipiului Gheorgheni;
• implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare în cadrul Consiliului Județean Ialomița;
• realizarea unei metodologii de evaluare a impactului utilizării managementului calității în administrația publică din România;
• analiză pentru identificarea soluțiilor optime pentru asigurarea și organizarea resurselor umane instituționale necesare implementării sustenabile a managementului calității în administrația publică.